středa 7. září 2016

Kořen Utrpení

Vzhledem k tomu, že mám hodně práce a nedostávám se ke článkům, rozhodla jsem se přidat úryvek z jedné knihy, kdy si stále ještě někteří a to i ti, co mě znají, neuvědomují vlastní zodpovědnost za své emoce, pocity, za zraněné Ego. Nejsem zodpovědna za nikoho z vás, za to, co vy cítíte, jak cítíte, co se vám honí hlavou za myšlenky, které jsou ovlivněny minulostí. Někteří s tím něco děláte, jiní raději budou hledat viníky v někom jiném, říkat jaké jsou to kraviny. Ono bez činu to kravinou dál zůstane, ale pořád jde vaše rozhodnutí v postoji a ne mé. Nejlépe se to vidí z pohledu, kdy oddělujeme emoce, od myšlenek. Kdy pochopíme, že jediným naším omezením je jen a pouze naše hlava. City jsou naším faktorem, který nám dává jasné odpovědi. Ty si, ale necháváme brát svou smrštěnou myslí, egem, vědomím. A ještě nejraději, když toto můžeme předat dál do dalších lidí, aby jsme v tom nebyli sami. Už to samo o sobě zní velmi absurdně. Přesto to tak děláme a funguje to na mnohé výborně...

Úryvek z knihy Moudrost nedokonalosti - Rob Preece
Kořen utrpení

Když bylo mému mladšímu synovi dva a půl roku, jeho kapacita vytrvale křičet, pokud nedostal, co chtěl, mi připadala výjimečná. Jeho hněv a úzkost vycházely ze silného zdroje, který bylo těžké rozpoznat a reagovat na něj. Dokázal řvát po dlouhé časové úseky a nic ten proud nedokázalo zastavit, dokonce ani když dostal, co chtěl. Jeho utrpení bylo syrové, bezprostřední, mimovolní a neomezované zábranami dospělých. Vyjadřoval tu nejzákladnější zkušenost se situací, v níž nedostal, co chtěl, bez možnosti pozvednout se na úroveň vědomého pochopení. Toto utrpení zná každý rodič.

Jako dospělí se možná domníváme, že bychom si neměli dovolit toto projevovat — jsme přece „nad“ takovými infantilními reakcemi. Anebo nejsme? Jak často reagujeme na situaci, kdy nedostaneme, co chceme, hledáním viníka, racionalizací svých emocí či nějakou formou náhradního uspokojení? Připomíná mi to elegantně oblečenou třicátnici křičící na schodech Royal Academy v Londýně na svého manžela, že prší a ona zmokne. Byla jako malé děcko obviňující ho ze svého nepohodlí, a dokonce ze samotného faktu, že prší. Důvodem našeho utrpení je, že mysl reaguje na zážitky často nekontrolovatelně. Nemůžeme pokaždé změnit svět a zastavit déšť, ale můžeme změnit své vnitřní reakce na to, co přichází. Během dospívání se postupně učíme vzdávat se okamžitého uspokojení svých potřeb. Naše utrpení se tak stává méně syrové a bezprostřední a v souladu se stále sofistikovanější myslí nabývá delikátnější a méně viditelné podoby. Možná nevybuchnu hněvem, když nedostanu, co chci, ale mohu cítit zklamání, nespokojenost, frustraci, úzkost a spoustu dalších pocitů. Mohou trvat krátce, mohu je ignorovat, ale vždy tu jsou. Podle buddhistické psychologie prvotní příčina utrpení spočívá v mysli a její základní tendenci k uchopování a ulpívání. Toto jsou tradiční pojmy používané k popisu určitého sklonu mysli, mně se však pro jeho vystižení osvědčil obraz kontrakce. Smršťujeme se kolem pocitu své identity.

Jsme-li si sami sebe vědomi, můžeme to prožívat jako jistý druh fyzického a energetického stahu, který možná pramení v mysli, ale sofistikovaně se projevuje v hmotném světě. V důsledku této dispozice pak reagujeme na okolí smršťujícím, obsesivním způsobem vedoucím k nekonečnému koloběhu bolesti a reakcí na ni. Pokud si toto neuvědomujeme, vězníme sami sebe v situaci, která neumožňuje přirozené střídání přílivu a odlivu. Dalo by se říct, že míra našeho utrpení je vlastně přímo úměrná tomu, nakolik se smršťujeme a uzavíráme. Náš život může být nervózní a plný strachu v důsledku snahy chránit se před tím, co považujeme za „realitu“. Čím víc se stahujeme, tím víc se náš svět plní stresem a napětím a my cítíme větší nejistotu a strach ze změny. Máme stále méně místa, méně času, méně skutečné svobody, méně osobního prostoru. Vnější okolnosti mohou k této nouzi přispívat, ale prvotní příčina pramení v mysli. Ve svém stavu kontrakce ztrácíme vztah k přirozenému prostoru, který je v naší realitě přítomen. Kdybychom se mu otevřeli, zjistili bychom, že je vlastně prostorná, plynulá a ve své podstatě svobodná. Tato prostornost je však kvůli naší hluboko zakořeněné nejistotě nepřijatelná pro naši křehkou identitu; naopak se stává zdrojem značné úzkosti. Ve své nevědomosti jsme slepí vůči tomuto přirozenému prostoru a žijeme ve stavu smrštěnosti nazývaném v sanskrtu dukkha (doslova „smrštěný prostor“), jehož protikladem je otevřenost prostoru zvaná sukkha. Pojem dukkha se však obvykle překládá jako „utrpení“ nebo „neuspokojení“, zatímco sukkha znamená blaženost. Sám u sebe tuto reakci pozoruji, když udělám svým smrštěním a napětím z poměrně prosté situace drama.

Vzpomínám si, jak to bylo, když jsem u nás doma obkládal kuchyň. Naplánoval jsem si, že to provedu určitým konkrétním způsobem, a měl pocit, že vše jde tak, jak jsem doufal. Neměli jsme však dost dlaždic, abychom práci dokončili podle původního plánu, a tak mi navrhli udělat to jinak. Začal jsem cítit, že se smršťuji. Prakticky by to znamenalo polovinu dlaždic v jedné části kuchyně zase sundat a dokončit s nimi jinou část. Cítil jsem, že se postupně uzavírám do úzkého, obranného místa, úplně odříznutého a nehybného. Začal jsem mít pocit, že mě tlačí do něčeho, co je pro mne absolutně nepřijatelné. Nebylo kam se pohnout a byl jsem před výbuchem. Během pár minut jsem se tak z otevřenosti vůči prostoru, s níž jsem pracoval, dostal do pekla kontrakce, které jsem si sám vytvořil. V kontrastu k relativně prostému buddhistickému náhledu na kořen utrpení nabízí západní psychologie širokou škálu názorů, které se s buddhistickými principy v mnohém shodují, ale jsou komplexnější. Nejobvyklejší psychoterapeutické pojetí zní, že většina našeho utrpení pramení z emočních zranění, zejména z dětství.

Západní psychologie zevrubně prozkoumala vývojový proces jedince a obecně směřuje k myšlence, že naše rozvíjející se „já“ roste od okamžiku početí a setkává se s rozličnými vlivy prostředí, které postupně jak tvarují, tak narušují jeho vývoj. Zdůrazňuje se tu názor, že kombinace stresů vnějšího prostředí a vnitřních dispozic na jednu stranu umožňuje rozvoj, na druhou stranu nás může psychicky narušovat. Buddhismus a západní psychologie se tak shodnou v tom, že zraňování, které zakoušíme, vzniká v interakci vnitřních sklonů a vnějších podmínek. Ačkoli západní psychologie nevykazuje snahu najít specifickou kořenovou příčinu utrpení, možný obecný princip by se dal definovat jako naše relativní schopnost či neschopnost zdravě reagovat na životní zkoušky. Kapacita přizpůsobit se a udržet si relativní zdraví v krizových a traumatických situacích je významnou homeostatickou složkou naší přirozené povahy. Míra zakoušeného utrpení se vztahuje ke schopnosti zdravě reagovat na požadavky života. Naše reakce bě- hem procesu růstu a zrání určují, kým se staneme, a to jak zdravým, tak nezdravým směrem. Mnohdy si osvojíme způsob vyrovnání se s traumatem, který je adekvátní v době vzniku, nicméně později v životě se stává navyklým vzorcem reagování, jenž nás omezuje a frustruje. Příkladem může být dítě, které vytěsní a pohřbí ná- sledky sexuálního zneužívání, aby přežilo. Za daných okolností je to ten nejpřirozenější a nejzdravější mechanismus přizpůsobení, avšak v pozdějším životě se tato reakce na trauma ukáže být překážkou dalšího zdravého vývoje a musí být uzdravena. Zranění z minulosti jinak bude rezonovat naším životem jako bolestný navyklý vzorec emočního reagování. Jeden muž, který ke mně přišel na terapii, si jasně vybavil takový zážitek, když se začal dotýkat možnosti, že byl sexuálně zneužíván svým otcem. Postupně odkrýval událost, kterou dávno uzavřel v nevědomí, aby přežil. Pohřbení traumatu ze zneužití mu sloužilo jako ochrana v době, kdy mu scházely psychické zdroje pro integraci této hluboké bolesti.

V dospělosti však začala být přítomnost traumatu, byť nevědomá, stále rušivější. Během terapeutického procesu, v němž se zvědomovaly různé aspekty jeho zneužívání, bylo důležité nechat jej nalézt vlastní tempo, aby mohl s uvolňovanou bolestí žít. Po nějaké době dokázal vynést na světlo větší část svého zážitku a pomalu umožnil výrazné změny, jež to přineslo do jeho sebeobrazu, vztahů a schopnosti stýkat se se světem. Předtím byl vždy uvězněn v navyklém, vesměs ustrašeném způsobu reagování na lidi a situace, s nimiž se setkával, aniž chápal proč. Když odkryl své zranění, začal měnit svůj vztah k okolnímu světu a poprvé ve svém životě cítil, že určitým způsobem reaguje kvůli svému vnitřnímu zdraví a ne ze strachu, bolesti a zmatku. Ačkoli existuje v životě mnoho situací, v nichž jsou lidé zjevně oběťmi okolností, naše individuální citlivost a způsob reakcí na události rozlišují míru, nakolik pro nás budou traumatické. Dá se říct, že jak západní psychologie, tak buddhismus směřují k myšlence, že podstatou problému je naše odpověď na svět, a nikoli nutně svět sám. Svět jako takový bude vždy manifestovat okolnosti, které potenciálně způsobují utrpení, a my máme jen omezenou možnost to změnit. Můžeme nicméně změnit svou niternou reakci na tyto okolnosti. Šántidéva ve svém Uvedení na cestu k probuzení (Bódhi- čarjávatára) říká, že sice můžeme zkusit pokrýt povrch světa kůží, ale mnohem jednodušší by bylo obalit jí své nohy.6 Jeho pozorování odporují běžnému náhledu, že je třeba najít někoho nebo něco, co nese vinu za naši bolest. Pokud hovoříme o utrpení zneužívaného dítěte, skutečně by nebylo na místě říkat, že jeho bolest je pouze důsledkem jeho mentálního postoje. Buddhismus i západní psychologie nicméně zdůrazňují, že bychom měli spíš převzít zodpovědnost za své reakce na situace než donekonečna obviňovat někoho nebo něco tam venku.

Pokud tak učiníme, posuneme se z pozice dítěte do pozice dospělého. Buddhistická psychologie klade důraz především na kultivaci vědomí schopného si okamžitě uvědomovat reakce mysli na jakoukoli zkušenost, jež se právě objevuje. Západní psychologie osvětluje zejména podstatu vzorců emočního reagování a zraňová- ní, které naše reakce formují. Společně mohou tyto dva přístupy poskytnout vhled do příčiny utrpení, zejména ve vztahu k podstatě a zraněním ega. Zatímco buddhistická praxe nevěnuje příliš pozornosti historickému vývoji individuální patologie, její postoj k uzdravování se opírá o přímý vhled do podstaty zážitku, když se objevuje. Západní psychologie si velice všímá vývoje a narušení našeho sebecitu. Psychoterapie se proto může mnoho naučit z buddhistického zdůrazňování kultivace okamžitého uvědomování si aktuální zkušenosti, stejně jako může buddhistická psychologie čerpat z detailnějšího a osobnějšího porozumění psychologickému vývoji ega a jeho zranění.

...pokračování příště


“To, co je pro jednoho vytvořeným nesmyslem, může být pro druhého jeho vytvořenou realitou.”

úterý 12. července 2016

Obláčkový (vločkový, Apačská slza, sněhová vločka) obsidián

Barva : černá, šedá, černohnědá, stříbřitá, zlatistá, namodralá, nazelenalá, tzv. vločkový obsidián má bílé skvrny
Průhlednost : většinou neprůhledný, někdy na okrajích průsvitný
Lesk : skelný
Tvrdost : 5 - 6
Krystalová soustava : amorfní, celistvý
Zvláštnosti : irizace, efekt kočičího oka
Naleziště v ČR : Kozákov a dále jen v pravěkých sídlištích jako nástroje
Naleziště v zahraničí : USA, Mexiko, Nikaragua, Ekvádor, Etiopie, Indonésie, Japonsko, Island, Arménie, Turecko, Rusko, Maďarsko, Itálie, Řecko
Archandělé: Uriel a Raguel
Léčivé schopnosti: Posiluje zažívací orgány, napomáhá při detoxikaci organismu, léčí záněty vyvolané bakteriemi, působí jako přírodní antibiotikum, snižuje bolest při artritidě a potížích s klouby, křeče a zranění. Odhalení pravd. Eliminuje blokace, napětí a stres. Usnadňuje fyzické i psychické trávení. Napomáhá strávit vše, co je těžko přijatelné. Zahřívá končetiny. Cévy, kostra, krevní oběh a taktéž dobrý pro kůži a zrak.
Složení: Nejde o kámen jako takový, ale o sopečné sklo. Toto sopečné sklo netvoří krystaly, ale vzniklo tak, že láva, které vyvěrala na zemský povrch, zchladla velmi rychle a proto nestačila ani zkrystalizovat.

Jde o kámen bez hranic a omezení a díky tomu velice rychle účinkuje. Pomáhá vyplout pravdě na povrch, odhaluje trhliny a slabosti. Nelze před ním nic zatajit. Nabízí způsoby, jak se zbavit všech destruktivních a oslabujících vlastností a tím nás podněcuje k dalšímu růstu. Zlepšuje logické myšlení a rozum. Posiluje obranný systém organismu. Dodává sebedůvěru. Také pomáhá proti virovým onemocněním a při nízkém krevním tlaku. Má velice blahodárný vliv na psychiku. Objevení vnitřní síly. Černější nebo více černý obsidián vede až do nejhlubší hloubky našeho nitra a pomáhá nám objevovat všechny nevyřešené rozpory, které byly odsunuty do podvědomí a pomáhá nám odhalit pravdu o sobě samém. Prolamuje naše bloky a dopomáhá k odproštění se od vnějších vlivů. Také aktivuje logické myšlení, dodává víru ve vlastní síly a schopnosti. Hodí se při použití u zkoušek, důležitých rozhodnutích, při pracovním pohovoru. Poskytuje sílu, racionalitu a oporu. Za jeho pomocí nám umožňuje se koncentrovat na naše představy a sny měnit ve skutečnost. Dává sílu odolávat nepohodám a nepřízním života, pomáhá nám ve chvílích kdy ztrácíme veškerou naději. Černá barva symbolizuje hutnou energii Země, bílá představuje duchovní světlo. Učí nás poznávat harmonii protikladů, spojení fyzického s duchovním. Zmenšuje strach a uvádí zpět do rovnováhy naše zaměření, což umožňuje pozitivní myšlení. Napomáhá vytvořit a posílit ochranný štít. Odhání disharmonickou a narušenou energii. Dokáže vynést na povrch negativní a nepříjemné pravdy - léčí duši. Ale tyto pocity mohou být velmi nepříjemné a skličují, tak si berte v daný okamžik jen to, co skutečně unesete. Jděte s ním opatrně a po krůčkách. Je možné, že nakonec dáte přednost jemnějším kamenům. Velký kus obsidiánu může být vysoce účinný při blokování geopatogenních zón a neutralizaci znečištění životního prostředí. Mimořádně účinným pomocníkem je obsidián pro terapeuty a poradce, protože není pouze nástrojem umožňujícím proniknout k jádru problémů, ale rovněž kamenem schopným odebírat energie, které v důsledku těchto problémů vznikají. Uklidňující účinek v podobě odstranění stresu a napětí může mít rovněž umístění obsidiánu vedle postele nebo pod polštář, jelikož kámen dokáže ukázat i jejich zdroje. S těmi je pak nutno se vypořádat, aby mohlo dojít k obnovení klidu a rovnováhy. Vzhledem k vysoké schopnosti obsidiánu odsávat negativní energie je nezbytné kámen umýt pod tekoucí vodou nebo namočit na dvě hodiny do vody, kdykoli je použit ke zmíněnému účelu. V duševní/duchovní rovině dodává nové životní síly. Ukotvuje ducha ve hmotném těle a podněcuje růst na všech úrovních. Přináší jasnou mysl, vnáší světlo do zmatku a odbourává omezené názory, předsudky. Dokáže odhalit lež v pozadí mentálního problému nebo nerovnováhy a tím rozšiřuje vědomí. Po přiložení na srdeční čakru přináší obsidián úlevu, protože uvede mysl do správného nastavení, aby dokázala správně vnímat. Upozorňuje na zakořeněné způsoby jednání. Poučí vás o ceně, kterou jste zaplatili za chyby i úspěchy. Kámen zosobňující čistotu, zajišťující rovnováhu mezi myslí, tělem a duchem. Pomáhá rozpoznávat špatné myšlenky a zbavuje chybných způsobů uvažování. Lze s ním zesílit izolaci a samotu, a snáze se tak ponořit do meditace.

S Láskou Fal :-* ♥

neděle 3. července 2016

Chiastolit (andaluzit) - Křížový (vílí) kámen

Barva: růžový, šedý, šedohnědý, červenohnědý, olivový
Vzhled: Uprostřed kamene je jasně viditelný kříž
Naleziště: Rusko, Španělsko, Chile, Belgie, Austrálie
Užití: Síla elementů, ochrana, realita, štěstí
Technický popis: silikát, odrůda andaluzitu, na průřezu tvoří obraz kříže, název odvozen z řeckého „chiastos – kříž“, průhledný až téměř neprůhledný, skelného lesku, dobré až dokonalé štěpnosti.
Očista: přes noc ve sklenici vody, nebo několik minut pod vlažnou tekoucí vodu. Na slunci nabíjíme chiastolit dobré dvě hodiny. (ale, jak kdo cítí a vnímá)

Léčebné využití: Snižuje překyselení, sráží horečku, zastavuje krvácení. U kojících maminek zvyšuje tvorbu mléka, léči revmatismus a dnu. Kámen, který napravuje poškozené chromozomy, rovnováhu imunitního systému, zpevňuje nervy a dokáže napomoci k léčení paralýzy.  Podporuje pohybové ústrojí, zvláště vazivo, klouby a kosti, napravuje různá ochromení přechodného rázu a zpomaluje proces sklerózy multiplexu. Posiluje spánek.

Olivový nebo zelený chiastolit navrací rovnováhu a pročišťuje krk. Uvolňuje emoce a zablokované čakry potlačeným strachem a staršími traumaty. Dá se použít v léčbě psychických poruch. Léčba s ním se dá spojit i s kříšťálem.

Celkově je Chiastolit mocný ochranný kámen s velkou silou, energií. Ani jsem o tomto kameni nevěděla, šla jsem se do odchodu zeptat na Lapis Lazuli, protože ho tady moc často nemají, jen v přívěšku a ten jsem nechtěla. Nakonec tam paní měla na výběr několik Lapisů, a tak jsem tam trávila dost času vybíráním. Když už jsem měla rozhodnuto, tak jsem se ptala na Nefrit, který neměla, ale doporučila mi Křížový kámen. Několik jich vyndala a já si ho vzala do ruky. Hned první reagoval neuvěřitelně, okamžitě a silně, tak je v mé sbírce. Jakože všechny kameny, které si člověk vybírá za pomocí energie jsou úžasné, pomáhají, ale tento má ještě něco navíc v sobě, co nedokáži popsat. :) Vzhledově se nemusí líbit, ale pokud vnímáte energie kamenů, řekne vám sám své. :))

Podíváme-li se na jeho historii, tak ve středověku se používal jako ochránce před kletbou a zlou vůli druhých.
Napomáhá rozhánět negativní myšlenky a pocity, rozvíjí tvořivost a kreativitu - je přímo zasvěcený pro tvořivost. Konflikty mění v soulad, v harmonii a napomáhá změnám vedených k řešení.
Je hodně propojen s duší, s astrálním tělem a s nesmrtelností. Pomáhá pochopit náš vnitřní svět, ale i svět nesmrtelnosti. Vlastě pojí smrt se znovunarozením, ať už, co se týká fyzického těla nebo duše. Z esoterického pohledu pomáhá najít odpovědi v mystických sférách.

Rozhání zbytečné iluze, uzemňuje, zahání obavy a pomáhá hledět tváří k realitě. Je skutečně silným pomocníkem na zahnání strachů z psychických poruch, traumat z minulosti a také napomáhá zvládnutí při přechodu z jedné situace do druhé, hlavně po stránce psychické. Zbavuje pocitů viny a tím stabilizuje city. Dokáže uvnitř nás odhalit staré, nepotřebné vzorce, předsudky a chování.
Posilňuje analytické schopnosti, což nám pak pomáhá na duševní úrovni.

Ve chvíli, kdy cítíme nejistoty, máme nějaký stres, pochybnost, zvyšuje duchovní schopnosti, čímž mu dává ochranou sílu. Je pomocníkem při cestě za pochopením jakou skutečnou úlohu má vaše duše.  Čím černější je jeho střed, tím z větší hloubky srdce pocity vytahuje.

Vyvažuje všechny čtyři elementy a přináší štěstí. Pomáhá nám uvědomit si vlastní identitu, životní poslání.  Posiluje nás v čase rozjímání, dojdeme klidu a míru duše, stavu, kde je jen naše pravé Já.

Při revmatismus nebo dně pokládáme na pupeční čakru. Při únavě ze stresu na srdeční. Jak to pocítíte.

S Láskou a pokorou Fal ☻♥ :).

úterý 21. června 2016

Angela Hartfield: Dotek Lásky - Recenze

Angela Hartfield: Dotek lásky
Kniha a  50 karet.
Ráda si užívám atmosféru nádherně a jemně ztvárněných pomocníků pro osobní rozvoj jako jsou věštecké karty.
S každým balíčkem se ocitám v jiném světě, Vesmíru, na místech, kam se dostanu vždy kdykoliv chci, bez omezení. Není tomu jinak s balíčkem od Angely Hartfieldové. Jen při prohlížení jednotlivých karet se mi postupně vizualizuje majestátní dóm, kopule. Před vstupem je velké široké schodiště. Vystupuji po schodech k velkým zdobeným a vyřezávaným dveřím, které se pomalu otevírají, až do nich vstoupím. Všude okolo je světlo, z které¨ho se začíná rýsovat uprostřed místnosti dlouhá chodba s 50ti dveřmi. Každé z dveří vedou do světa a tím je naše nitro.
Díky každodenním shonům, cizím pravdám, v kterých vyrůstáme, často na sebe a na své okolí zapomínáme. Přestáváme si sami sebe postupně vážit, ztrácíme svou jemnost, laskavost, přirozenost, něhu a lásku.
Určitě si spoustu z Vás vzpomene jaké bylo, když jako malé děti jsme se přivinuli k rodičům, aniž bychom cítily stud, trapnost. Vše plynulo přirozeně, samo od sebe, s příjemnými pocity, plné jistoty a citů.
Vykládací karty Dotek lásky Vám odhalí nové, ale vlastně povědomé způsoby a cesty, jak do svého života vnést více porozumění a lásky. Vždy je důvod a příležitost naučit se, jak milovat sebe a druhé více, opravdověji, hlouběji.
Stačí jen karty vzít do rukou, zapálit si svíčku, sednout si do naprostého klidu s poslechem zvuků přírody a jednu po druhé si prohlížet. Během chvilky Vás do sebe vtáhnou. Do svého světa, který je Vaší duší, Vaší fantazií, Vesmírem. Působí hypnoticky a doprovodí Vás tam kam potřebujete. Přijdete ke klidu, k vlastním příběhům. Probudí ve Vás něhu a jemnost. Láska je vnitřní stav bytí. Máte možnost naučit se, jak prorazit omezení, sebepochybování, které blokují Váš život, tvoří negativní zkušenosti a přesvědčení.
Ať už tyto karty použijete jakkoliv, pomohou Vám vnést světlo do Vaší situace a nitra. Jsou účinným spojením s vlastní intuicí.

Jsou výborné na podporu v těžkých životních situacích a také jako průvodcem každým dnem.
Karty jsou naprosto ohromující, nejen svou ilustrací, ale i jejich citací. Mají zlaté ořezávání a vypadají harmonicky a klidně.
S knihou a kartami se pracuje velmi lehce a tak vykládání zvládne i začátečník. V průvodci naleznete několik technik, jak se dá vykládat a jak se k takové práci připravit. Vlastní tvořivosti a fantazii ve způsobech výkladů se ovšem meze nekladou.
Jednotlivé karty obsahují jasná poselství, které snadno po pár výkladech budete interpretovat i bez knižního průvodce.
Mějte na mysli, že jde o andělské posly a jejich interpretace je jednoduší a tak nelze složitě vykládat. Přesto dokáží zodpovědět na důležité otázky s láskou, která je do nich vtisknuta.

Mají svou zvláštnost malovanou od Josephine Wall. Na každém obrázku naleznete výhled někam, cestu za obzor a to Vám umožní oddělit významy karet od ilustrace. Nabízí Vám to v tu chvíli více možností interpretací výkladů a probouzí intuici.

Angela Hartfield je havajská mezinárodně uznávaná spirituální intuitivní lektorka, léčitelka, psychické médium, učitelka a Mistr Reiki. Andělskou pomocí se soustředí na posilující techniky, které pomáhají lidem naučit se, jak přijmout a získat pomoc a vedení od andělů. Angela komunikuje s andělskou sférou od svých čtyř let. Nabízí vedení v oblastech, na které se lidé ptají a pomáhá vnést jasno. Odblokovává a učí, jak přitáhnout do svého života více hojnosti a kouzla. Také vede do umění komunikace s anděly, elementály a s Vyšším Já. Dotek lásky není její jedinou tvorbou. Další její oblíbené karty jsou Angelic Whisper Oracle Cards a Whispers of Love Oracle Cards.
Mezi její intenzivní pomoci patří i meditace, které používají klienti po celém světě.

Je plná fantazie, moudrosti, něhy a nemohla si lépe zvolit ke spolupráci malířku jako je Josephine Wall.
Josephine Wall se od útlého věku zajímala o barvy, světlo, vizuální vyprávění příběhů a fantasy. Do detailů propracované obrazy vycházejí čistě z její představivosti a nekonečného toku nápadů. Studovala uměleckou školu Poole Pottery - hrnčířství, kde svými výraznými kresbami zdobila keramiku. Tu dnes známe pod značkou Delphis. Její tvorba je vyhledávaná sběrateli a ceněna vysokou hodnotou na aukcích. Spoustu jejích maleb známe prostřednictvím internetu.
Také se věnuje sochařství, reprodukcím vitráží a figurativní tvorbě. Nezůstala jen u toho, vytváří oděvy na zakázku. Vše vypovídá o jejích citu pro barvy, stíny, představivost a jemnost.
Josephine pracuje v podkrovním ateliéru, jehož zdi pokrývá namalovaná obrovská vistárie s kaskádou velkolepých květů. Je přesvědčená, že práce pod střechou ve tvaru pyramidy je zdrojem inspirujících vibrací, které napomáhají její tvořivosti, nápaditosti a klidu. Motýli v kuchyni, lesní scéna, ptáci a květiny na nábytku, další vistárie na skleněné výplni dveří v obývacím pokoji jen utvrzuje její uměleckou povahu a to, jak když se obklopujeme krásou, dokáže být pro náš život velmi inspirující.

Ukázky:
Karta Zákon přitažlivosti: “Jestliže toužíte být více milováni,, naučte se sami sebe více milovat.” Když o něco usilujeme, zákon přitažlivosti nám říká, že se musíme naladit na stejné vibrace, jako má to, o co se snažíme Láska k Vám přijde snáz, když kolem sebe budete sami šířit lásku. Zaměřte svou pozornost na věci, které milujete. Zastavte se na chvíli a přemýšlejte o tom, co všechno máte rádi.

Karta Neexistují pro Vás žádná omezení: “Objevte pro sebe tuto pravdu. Můžete dělat cokoliv, pro co se rozhodnete.” Převezměte kontrolu nad svým životem a nad tím, jak se cítíte. Někdy jsme příliš soustředění na to, co se právě děje a věci vidíme pouze z jednoho úhlu. Existuje však mnoho možností, jak se na věc dívat. Zkuste se na vše dívat trochu z odstupu. Vzdejte se potřeby kontrolovat, co se děje a dovolte andělům, aby Vám pomohli. Věci vždy dopadnou, tak jak mají.


Věřím, že fantazie je silnější než vědění. Že mýty mají větší moc než historie. Že sny jsou mocnější než skutečnost. Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností. Že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.“– Robert Fulghum (americký spisovatel, pastor a učitel 1937).

Dotek inspirace, tvořivosti a něhy můžete mít doma i Vy….
Děkuji https://www.megaknihy.cz za poskytnutí karet pro recenzi.

© Falcora Sardë s Láskou ♥


neděle 12. června 2016

Týdenní výklad s kartami Mořských panen od 13. 6. - 19. 6. (pondělí - neděle) Docenění svých skutečností.

Lunární kalendář pro tento týden:
Pondělí: Atmosféra v tento den může vnést zásadní zlom do řešení projektů, obchodů a do dlouho se vlekoucích záležitostí. Na poli vztahů získáme příležitost pochopit a domluvit se s lidmi, kteří nás zajímají.
Úterý: dejme si pozor na to, co říkáme a hlavně komu to říkáme. Slova nám z úst vyklouznou rychleji, než stihneme si uvědomit jejich význam.
Středa: Ta nás na tobogánu událostí zase houpne zpátky do pohody a do příjemného vystupování. Dobře se domluvíme s lidmi a na úřadech. Můžeme uzavřít dobré obchody a složit zkoušky. Na obličej aplikujeme vyživující pleťové masky - pomáháme pleti i popíjením rajčatové šťávy.
Čtvrtek: Naše nápady budou stát za realizaci. Od okolních lidí nečekejme dodržení klasických rituálů. Improvizace bude víc než přínosná.
Pátek: všimněme si toho, coo je nějak jinak nebo co se vymyká normálu. Můžeme najít ztracená věci, ale také odhalit to, co je skryté mezi řádky a to jak v práci, tak ve svých vztazích. Zaměřme pozornost na kořenovou zeleninu, která potřebuje dostatek vláhy a rostliny přihnojme.
Víkend: Dny volna mohou být poněkud roztřesené. Jako by nikde nebyl k dispozici ten správný klid a nikde žádné pořádné útočiště. Výhodou bude, že se nám ukáže to, co si máme uvědomit. Podívejme se na věc z té lepší stránky. Čím si toho více uvědomujeme, tím lépe můžeme v budoucnu jednat. Výtky berme konstruktivně. Z jídelníčku se snažme vynechat mastná jídla, maso a ovoce.

Při výkladu vypadla obrácená karta Sny (Živé sny, poselství snů a jejich přínos). - Platí pro celý týden.Zpěv: O čem mořské panny sní? Tak jako lidé, i jejich sny jsou někdy jasnější, než náš skutečný život. Je v nich velké množství svobody, objevování, symbolů a poselství. Někdy jsou naše sny voláním našeho ducha, který chce, abychom vzali v potaz to, o čem mluví duše a žádá nás, abychom žili více v mystice, kde si můžeme udělat více času sami na sebe. Kde můžeme tvořit, vysnít si  a stvořit způsob svého sebevyjádření a kde naprosto jasně vnímáme poselství z říše podvědomí schovaného hluboko v srdci našeho Já. Mořské panny nemohou vždy lidi dostihnout, když jsou na souši a nejsou na místě pro ně snáze přístupném a třeba zrovna někteří tak často nesní, nevizualizují si a jsou neustále soustředěni a pevně napojeni na svůj pravý mozek - mysl - ego. Přesto je s námi navazováno spojení různými způsoby jako jsou například sny. Ty nám sdělí, co je třeba nechat jít, co je tím, co nás fascinujje a žene kupředu, co je tím po čem toužíme. Sny jsou dalším životem a náš život odehrávající se ve spánku je stejně opravdový a reálný jako život, který žijeme po probuzení. Sny jsou tajuplné, proměnlivé a mají velký vliv, ale mnoho lidí nevěnuje žádný čas ani myšlenky tomu, co jim každou noc popisuje jejich duše, učí a prospívá. Prociťte tyto dny sny, ale moc je neanalyzujte - je čas je procítit a dovolit jejich moudrosti a vedení prosáknout a propojit se s probouzejícím světem v nás. Mysl se bude tomu snažit dát význam, což nelze, lze jen pozorovat. Sledujte a prociťujte a po celý den žijte. Moudrost je opojná, mocná a může měnit životy, probudit nás, abychom vnímali písně naší duše.
Obrácená karta nám mluví o poruchách spánku, o probouzení se uprostřed noci, nechsopnost si zapamatovat vlastní sny a že můžeme mít pocit, že je něco mimo náš dosah.Spánek, který je mělký a přerušovaný - to vše se může odehrávat spolu s naším odmítáním toho, že v noci sníme a že sny něco znamenají. Změňme podmínky a okolí místa, kde spíme a své názory začněme zjemňovat. Máme sny a zprávy, které si přejí promluvit - sami a volně, bez ovlivňování, dotazů. Je jen na nás, jestli chceme dále neslyšet a nevidět.

Začátkem týdne připlouvá karta Ocenění mužnosti (Respektování mužů, přijetí mužského božství).Zpěv: Mnoho mužů trpí pocitem zmatku, studu a nejistoty, protože nevědí, kým mají být. Když jsou silní, dominantní a asertivní, tak riskují, že se na ně bude pohlížet jako na ty, co ovládají a jsou krutí. Mnoho mužů cítí, že jejich zranitelnost musí být schovávaná do jejich aktivního Já. Takového Já, které dává věci do harmonie, které ví, co dělat, které uspokojuje a ujišťuje, že je vše v pořádku. Pojetí maskulinity bylo bylo narušeno a kulturně přehodnoceno, stejně jako byl nabourán koncept ženskosti.. To nám nepřináší nic dobrého. Pro nás všechny je nezbytné, abychom získali posvátné aspekty zpět. Abychom vytvořili a povzbudili zdravé, zdravé jedinečné mužství, kterému je třeba dodat odvahu, podporovat ho a naslouchat mu. Existuje velké množství stereotypů o tom, jak se muži musejí chovat, tak jako se mají chovat děti, ženy atd. A všichni tím trpíme.
Jakmile k vám promlouvá tato karty a jste muž, je čas pochopit, přijmout a opravdu ocenit vyjádření vaší mužnosti. Zamyslete se nad svým dětstvím a mládím ještě před, než vám bylo doma, ve škole, ve společnosti, ve vztazích řečeno, kým jste  a co to znamená být mužem. Pouvažujte i nad možností, že vaše maskulinita byla tvořena tak, aby vás chránila. Možná něco z toho, co vás naučili, vyvolalo smutek, stud a možná vás utvrdilo v tom, že jste doposud nezažili, co znamená plná mužská autentická zkušenost. Mocný vnitřní vhled vám může poodhalit a ukázat kým opravdu jste, dodat odvahu, vyjádření, změnit svůj život. A zjistíte jaký je rozdíl v tom, když vás někdo učí kým být a vědět skutečnost kdo jste.Uprostřed týdne vyplouvá karta Krása (Půvab, nádhera, jednota formy a ducha).Zpěv: Krása, vnímání něčeho hluboce harmonického a lahodícího oku i duši je formou velkého božství. Krása se v některých případech považuje za lest, za něco čeho se dá dosáhnout a co lze vykouzlit jen pomocí líčidel, účesů, určitého chování a dalších forem přetvářek a maskování. Ale opravdová hluboká krása vychází z duše, která samu sebe zná. Krása není iluzí, ale projevem duše, která vyzařuje ven. A přání být krásná - znamená jednoduše touhu po tom, aby byly kladné rysy naší duše uznávané a respektované. Dnes jsou lidé velmi omezeni chápáním krásy jako takové. Krása se týká i těch, kteří jsou starší než my. Je v jejich bílých vlasech, v unavených očích, lze ji vidět v nesouměrnosti zranění a v nepravidelných rysech. S touto kartou k nám přichází uvědomění si vlastní krásy a přistupovat k ní jinak, než skrze nevidoucí oči kultury, která nám prodává strach, obavy, předsudky, že naše tvary naše tvář, pleť - nejsou dokonalé. Tato kultura vytváří společnost neurotiků, kteří se bojí odmítání, protože nejsou třeba mladí nebo sami  na sobě vidí spoustu chyb, s kterými se neumí smířit. Krása je mnohem hlubší. Má zářit, má se zvětšovat a stát se naším pravým Já.. Má být tak zdravá, jak jsme zrovna v tom okamžiku my. Krása mluví slovy, která nejsou jen pravdivá, ale laskavá a půvabná. Mluví skutky, činy. Vyživuje duše ostatních, podporuje je.
Jestliže se na sebe díváme očima, které vlastní krásu nevidí, pak snadno můžeme naši krásu přehlédnout a tím i ostatní. Neučme se opravovat chyby, ale přijmout je, jinak se nám krása ztrácí před zrakem, ale také tím přehlížíme důležitější úkoly. Je potřeba si uvědomit, že si naše tělo zaslouží úctu a čas.
Přiznejme si svou krásu a starejme se o ni. Ať už jde o vnitřní, tak tím i o vnější. Báječné k tomu jsou přírodní produkty. Je čas vytvořit vlastní formu  toho, o čem víme, že je čistým vyjádřením našeho vlastního Já.

A na konci týdne připluje karta Vnímavost ( Dovolte sami sobě přijímat! Dovolte si dávat!).Zpěv Panen: V tomto životě jste se už možná naučili, že když vám někdo něco nabízí, může v tom být i háček. Může se jednat o návnadu, ze které občas mohou vyplynout následky, když přijmeme to, co nám připadalo, že se výhodně nabízí a později zjistíme, že šlo o past. My mořské panny o tom víme své, protože jsme viděly naše družky, které se chytily na háček toho, co zprvu vypadalo jako lákavý pamlsek. Po té byly vytaženy a nechaly se zničit svou touhou získat to, po čem toužily. Existují i nabídky, kterou jsou činěny s otevřeným srdcem. Jsou i tací, kteří natahují ruce a v nich mají schovaný dárek a jediné, co si přejí, je radost, kterou mají z vašeho vztahu. Chtějí vás rozradostnit, uspokojit, obdarovat, zabezpečit a rozveselit. samozřejmě ne všechny dary jsou dávány se skrytými úmysly. V tomto případě vás my, mořské panny, žádáme abyste otevřeli svá srdce a vzali si to, co je vám teď tímto způsobem nabízeno. Dar, který je před vámi, ať už jde o peníze, lásku službu, je nabízen tak jak je. Představuje čirou radost osoby, která ho dává. Tímto způsobem učiní vaše vnímavost z této výměny posvátný akt. Jsou případy, kdy je dobré důvěřovat intuici a všímat si varování. Ale jsou situace, kdy je třeba se pohnout zvolna dopředu a naučit se přijímat. Teď je pro vás bezpečné přijmout s otevřeným srdcem to, co je vám nabízeno. Bude to ta nejpožehnanější výhoda - žádný dluh, žádný háček, žádné skryté požadavky. Pouze radostné přijetí toho, co je určeno právě vám.
Výklad: Nabídka bezplatné služby může směřovat vaším směrem. Brzy vám může být nabídnut dar lásky, přátelství, léčení či pouze radostného přijetí skupinou lidí, která je milující, příjemná a starostlivá. Láska a vám nakloněná štěstěna jsou na cestě k vám, v množství, v jakém se nikdy předtím neprojevily. Efektivně jste vyjádřili své touhy, ale místo radostného přijetí se na ně díváte s určitým podezřením.
Někdo vás hluboce miluje a přeje si vám nabídnout dary své lásky, nebo váš příbuzný udělal něco, aby vám pomohl. Láska má spoustu forem a podob. Přátelskou, oddanou, milující…
V tento okamžik k vám přichází Vesmír a přináší hojnost. Je teď na vás zda se otevřete a budete přijímat. Vnímavost je kvalitou vody. Buďte teď jako voda a dovolte dobru Vesmíru, aby si k vám našlo cestu. Nechte si znovu naplnit svůj pohár. Jste volní a můžete přijímat. Pro aktivní činnost pracujte s lehkostí a volností - bez zábran. Mějte více ctižádnosti a otevřete se. Pozor na neklid, roztěkanost, přílišnou výbušnost, vznětlivost, strach z jednotvárnosti a nevyrovnaného finančního života. Pozor na neopatrnost.

S Láskou a vděkem Fal :) ♥.

pondělí 30. května 2016

Duchovní sedmička

Už nějaký čas plánuji, že s Vámi nasdílím čas od času své oblíbená schémata výkladů.
Prvním z nich si představíme dnes.
Nazývá se Duchovní sedmička. Výklad tohoto typu, Vám pomůže najít Váš potenciál. Číslo 7 skrývá tajemnou energii plnou kouzel a poznání.
Na přiloženém obrázku vidíte schéma karet, jak jdou za sebou.
Dá se použít na různých kartách, které používáte a vyhovují vám.

Význam jednotlivých pozic:
1. Já (Vy, Vaše duše)
2. Srdce (Po čem touží Vaše srdce)
3. Pozitiva (Jaké jsou Vaše silné stránky)
4. Negativa (Jaké jsou Vaše výzvy, kterým máte čelit nebo je uvolnit atd.)
5. Hlava (Co ukazujete světu)
6. Energie (Jaká je a kam směřuje)
7. Vytrvalost (Co doopravdy potřebujete a kam míříte)...

sobota 28. května 2016

Blíženci

Blíženci 22. května - 21. června


Známé osobnosti: Edvard Beneš, Jiří Voskovec, Libuše Šafránková, Helena Růžičková, Björn Borg, Naomi Campbellová, Bob Dylan, Clint Eastwood, Paul Gaugin, Marilyn Monroeová, František Palacký, Alexandr Sergejevič Puškin, John F. Kennedy, Luděk Sobota, Královna Viktorie, Miki Volek, Richard Wagner, Jitka Zelenková, Marie Fredriksson, Lukáš Vaculík, Barbora Seidlová.  A Já :)))))
Planeta: Merkur
Mužské znamení
Živel: Vzduch
Archanděl: Zadkiel
Kov: Rtuť
Část těla: Ramena, paže, ruce, plíce a průdušky.
Tarotová karta: Milenci - Tato karta představuje nesnadnou volbu, která je nelehká, protože si člověk uvědomuje, že ať se rozhodne jakkoli, vždy to bude spojeno s nějakou obětí a bude to mít závažné důsledky.
Barvy: Žlutá, hnědá
Kameny: Citrín, růženín, turmalín, citrín, tygří oko, jantar, žlutý karneol.
Vůně a oleje: Jasné, vzdušné a svěží vůně - máty, fialky a svěží limetky, citronu, eukalyptus.
Artist - http://aquasixio.deviantart.com/gallery/
Mužské znamení jako Blíženci jsou extrovertnější a aktivnější. Se vzduchem se dále pojí zvídavost, komunikativnost. Mají mnoho zájmů, ale také mají potíže občas věci dokončit.
Blíženci patří mezi pohyblivé neboli proměnlivé znamení a to znamená, že dávají věcem volný průběh. Mají také bohatý vnitřní život a vzhledem k jejich mnohačetným aktivitám, bývají málo soustředěni, protože neustále přemýšlí nad dalším.

Máme-li andělskou astrologii, tak na první pohled se zdá jako by archanděl Zadkiel a Blíženci tvořili prazvláštní pár. Zadkiel je archandělem soucitu a odpuštění, zatímco Blíženci jsou astrologickým znamením flirtu.
Blíženci jsou spojováni s intelektem, výmluvností a myslí.
Na vzdory jejich očividným rozdílům archanděl Zadkiel a Blíženci spolupracují velmi dobře, protože Zadkiel propůjčuje Blížencům životní podporu a pomoc.
Zadkiel je znám jako archanděl paměti a Blíženci jsou uznáváni jako učitelé, mentoři a žáci.
Máte-li hodně Blíženců ve svém horoskopu a to buď je to vaše sluneční nebo měsíční znamení nebo máte v blížencích ascendent, pak je dost pravděpodobné, že se celý život budete učit, studovat a zkoumat. Kdekoliv máte Blížence silně ve svém horoskopu (Slunce. Měsíc, ascendent), jde vždy o oblast, kde vaše myšlenky plynou volně a snadno a kde se rodí nápady.
Další velkou předností Blíženců je velmi snadné získávání přátel. Mají silný vliv na lidi díky svému šarmu. Výhodou a nevýhodou pro ně je tak zvaná sloní paměť.
Pamatují si, o čem jste při minulém setkání mluvili, co vám řekli, pamatují si zpětně do delšího časového pásma vše z toho. Vědí, jak se jmenují vaše děti, kde jste strávili dovolenou atd.
Plno Blíženců jsou oblíbeni a také jsou známí jako ti, kteří nejvíce flirtují ze všech znamení.
Jde, ale skutečně o flirt nebo v mnohých případech svou přátelskostí mohou v lidech vyvolat pocit flirtování?

Všichni se potýkáme s emocemi a rozhodně nelze naše starosti přehlížet a neřešit. Víme však, že Blíženci  si pamatují hodně dozadu do minulosti - obzvlášť, co se týká bolestivé minulosti. Nebo si malují nejhorší možný scénář své budoucnosti. Zadkiel pomáhá Blížencům se zanecháním negativity a se začátkem pozitiv. Je potřeba přinést čerství vzduch do jejich knihovny paměti, vzpomínek. Vzpomenout si a vytvořit nové myšlenky a zážitky na krásné a světlé aspekty života a nastartovat tak zákon přitažlivosti.
Blíženci nutně potřebují své myšlenky sdílet. Rádi čtou, píší a mluví.
Někdy se může Blížencům zdát, že je obtížné být vůči někomu tolerantní, a tak je potřeba svou mysl otevřít, rozšířit si vědomí a vpustit do sebe nový vzduch.

Blíženec někdy svádí k přehnaně racionálnímu jednání, když zapomene na své srdce a tam je potřeba propojit strnulé logické myšlení se srdcem soucitu. Může pomoci, když budeme své myšlenky a emoce sledovat, kdy je budeme vnímat odděleně.
Velké stopy v nich zanechávají křivdy, zrady - zůstávají v nich dlouho a tak si musí nalézt cestu, jak odpustit, jak spojit své srdce s logikou a odpustit. Správné odpuštění, kdy se skutečně uleví, není o tom v sobě něco potlačit, udusit, ale pojmenovat věci správnými jmény,skutečností, jak se staly.
Svůj růstem si připomínáte, že chybovat je lidské a odpouštět božské. Možná někomu není jasné proč by měl odpouštět někomu, kdo mu uškodil, ale pokud chcete jednat moudře a nechcete, aby vám to dále ubližovalo a škodilo - je odpuštění to nejlepší, co můžete udělat.
Prožijte ten stav emoce, jak je a nebojte se ho zdělit tomu, kdo se vás dotknul.
Blíženci obyčejně nechovají vůči nikomu zášť, ale někdy se stává, že letí životem tak rychle, že nemají čas zabývat se vším a tak se prostě rozloučí ze svého života s lidmi, kteří je trápí, vadí jim, vysávájí z nich energii. Postupně se učí řešit problémy ve vztahu, než jednoduše dělat, jako by se nic nestalo a hledat si k sobě někoho nového, podobně založeného.

Přelétavost u Blíženců nemusí mermomocí souviset se vztahy, ale třeba s koníčky, zájmy nebo prací. Ne každý vztah má řešení a pokud se rozhodnete řešit a druhý ne - jistě je lepší nechat to být a jít dále.
Lidé narození ve znamení Blíženců jsou mnohostranně nadaní a své schopnosti umí využít jak v teorii, tak v praxi. Jsou to velmi inteligentní a bystří lidé, kteří mají zájem o všechno dění, a velmi rychle se orientují v každé situaci. Jsou přístupní všem novinkám, které se na světě objeví, a protože rychle rozpoznají jejich výhody, snaží se je uvádět do života ve prospěch všech. Velmi často ale narážejí na nepochopení konzervativnějších spoluobčanů. Jsou to společenští lidé a reprezentativní osobnosti, které svým vrozeným šarmem a elánem dovedou ostatní nadchnout a ovlivnit.
Blíženci nelpí na žádných dogmatech. Je pro ně typický tvůrčí neklid a jejich mnohostrannost jim bývá často na překážku při volbě povolání a tak jim trvá déle než jiným, rozhodování o budoucí profesi. Je jim dáno do vínku bleskové soustřední, které jim zaručuje kvalitní výsledky. Navíc nemají v povaze okázale zdůrazňovat námahu, kterou na práci vynaložili. Jejich vystupování, humor a lehkost, s jakou řeší problémy, z nich dělá v očích druhých lidí trochu povrchní jedince, což je velký omyl.
Velmi často ale narážejí na nepochopení.
Zrozenci tohoto proměnlivého znamení potřebují zaměstnání, které přináší změnu a dává jim možnost komunikovat a setkávat se stále s novými lidmi.

Blíženci v sobě mají něco skvostného a dokážou to předat všemu čeho se dotknou. Jiná znamení se zamotávají do složitostí vlastního myšlení a chybí jim odvaha jednat. Blíženci oproti tomu mívají jen málokdy problém jít vpřed. Ne že by neměli hluboké city, ale snáze než ostatní s nimi dokáží pracovat. Jsou mentálně velmi pružní a ohební.. To je jedním z důvodů proč jsou ostatními, tak často souzeni jako povrchní. Blíženci - ignorujte takovou kritiku a neopodstatněné soudy. Ostatní možná jen žárlí na vaši schopnost rychle a snadno věci promyslet a vypořádat se s nima a jít dál. Jít dál neznamená dělat, jak jsme psali - jako by se nic nestalo. Jedná se o zpracování problému a uvolnění se skrze odpuštění, když je to nutné.
Blíženci mají k hněvu ze všech znamení daleko. Nacházíte-li se v situaci, kdy se trápíte urážkou, kterou vám někdo uštědřil, prožijte tu emoci, jak máte, nazvěte vše tak jak potřebujete a nechávejte postupně vztek stranou. Jako Blíženci jste nejpřizpůsobivější znamení - nenecháváte se zastavit minulostí a pokud ano, věřte, že přijde čas, kdy se tomu vzepřete, strávíte, odpustíte a porostete a pokvete. Ne vždy lze to dokázat dokonale a ne vše se odpustit dá a jen málokdo je toho schopen. Někteří si myslí, že musí prožít kolaps, abychom došli do pochopení a mohli jít s dalším novým poznatkem. Vy, ale víte, že je to jinak. Také se naučte být něžní sami k sobě. Neomlouvejte se za to, že jste Blížencem. Být jím je úžasné.

Řídí-li vás Měsíc, pak potřebujete komunikovat. Někteří se rádi uzavíráte do své ulity, ale vy to nejste. Jdete vstříc světu - dříve nebo později a mluvíte s lidmi, přáteli, okolím, s cizími. Pokud jste stydlivým Blížencem, pak rádi píšete nebo jste knihomolem. Vyhovuje vám internetová komunikace. Měsíc řídí vaše emoce.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...